Všeobecné obchodné podmienky www.fieldmann.sk 

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

 

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť FAST PLUS, a.s., so sídlom: Na pántoch 18, 83106 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7227/B (ďalej len ako „predávajúci“).
Kontakty: info@fieldmann.sk 
Zákaznícka linka: +421 2 2129 6900 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A , P.O. Box 5, 827 99 Bratislava, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170
 
 
1.    Tovar je možné objednať v katalógu výrobkov na našej webovej stránke: info@fieldmann.sk, alebo pomocou operátora na linke +421 2 2129 6900 
(Po – Pia: 9:00 – 18:00) (So – Ne: 9:00 – 17:00)

2.    Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t. j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo


3.    Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4.    Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

5.    Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do dvoch pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.


6.    Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v bode 25.1 a 25.2 všeobecných obchodných podmienok.

7.    Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad slúžiaci zároveň ako dodací list je vždy priložený v zásielke s prepravovaným tovarom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
 

 •    a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 •    b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 •    c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.8.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. 

9.    Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@fieldamann.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár, ktorý stiahne TU. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

10.    Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.    Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 83106 Bratislava.  Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

12.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

13.    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. 

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

14.    Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

15.    Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

16.    V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

17.    Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 

 •  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 •  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 •  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 •  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 •  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní        porušený,
 •  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 •  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od  pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 •  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je  predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto  služby alebo tovary vopred neobjednal,
 •  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 •   j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 •  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 •  l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 
18.    Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 

 •  a) platba v hotovosti do 5.000 EUR pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (v sídle spoločnosti FAST PLUS, a.s.: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava), 0 EUR,
 •  b) platba vopred bankovým prevodom, 0 EUR,
 •  c) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou), 0 EUR,
 •  d) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), 0 EUR,
 •  e) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca), 1,50 EUR,
 •  f) na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj).


Spoločnosť FAST PLUS, a.s. so sídlom: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, je zapísaná v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, pod reg. číslom 135025 ako samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie od 10.2.2011.

19.    Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame ponúka predávajúci bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu

20.    Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

21.    Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky a zistení vady a to nahlásením na info@fieldmann.sk, alebo telefonicky na +421 2 2129 6900. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

22.    Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


23.    Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

24.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim FAST PLUS, a.s, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35 712 783 je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

25.    Osobné údaje a ich ochrana
25.1 Osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sú spracované v súlade s platnou právnou úpravou. Informačná povinnosť predávajúceho je plnená v rámci zásad ochrany osobných údajov.
25.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

26.    Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať v texte spodnej časti správy. 

27.    Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

28.    Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom Predávajúcim k spätnému odberu alebo oddelenému zberu. Predávajúci môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, z ktorého pochádza, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

29.    Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30.    Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

31.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.8.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


PREHLAD DRUHOV PLATIEB

Názov platby Poplatok vr. DPH Poznámka
Dobierkou v hotovosti 1,50 €  
Kartou online 0 €  

DRUHY A CENY POSKYTOVANÝCH PREPRÁV

 
Názov platby Poplatok vr. DPH Poznámka
Přepravní služba 129 Kč Zdarma od 1500 Kč        Tuto dopravu zajišťují přepravci GW, DPD nebo GEIS.
                                               Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
                                               Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
Přepravní služba nad 30kg 349 Kč Zdarma od 10 000 Kč      Tuto dopravu zajišťují přepravci GW nebo GEIS.
                                               Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
                                               Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
Zásilkovna Standard 49 Kč Zdarma od 1500 Kč         Pouze na zásilky do 5Kg.
                                               Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
                                               Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
Zásilkovna Plus 119 Kč Zdarma od 1500 Kč         Pouze na zásilky od 5 Kg do 10 Kg.
                                               Objednání do 13h expedujeme tentýž den.
                                               Objednání po 13h expedujeme následující pracovní den.
 

ČO SPRAVIť KEĎ ...

 VýROBOK BOL DORUČENý POŠKOZENý

V prípade, že ste prevzali tovar, u ktorého ste po rozbalení zistili, že je poškodený aj napriek tomu, že obal bol neporušený, kontaktujete nás bezodkladne na e-mail info@fieldmann.sk
 • Do predmetu e-mailu vložte „Poškodený výrobok a číslo objednávky“
 • Priložte fotky poškodeného výrobku (fotku celého výroku, detailu poškodenia a výrobného štítku) a fotky obalu, v ktorom výrobok prišiel (zo všetkých strán).
 
Môžete nás tiež kontaktovať na našej infolinke +421 2 2129 6972
Provádzkový čas infolinky je PO - PIA od 8:30 do 17:00 hod.
 

ZÁMENA ALEBO NEKOMPLETNÁ DODÁVKA

Prosíme, v týchto prípadoch nás čo najskôr kontaktujete na e-mail info@fieldmann.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 2129 6972
Provádzkový čas infolinky je PO - PIA od 8:30 do 17:00 hod.

 

ODSTúPENie OD kúpnej zMLUVY

Pro odstoupení od kupní smlouvy u e-shopové objednávky může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy  poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel prostřednictvím pošty na adresu centrály FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy, 251 01 nebo na e-mail info@fieldmann.sk

Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Výrobky, které jste zakoupili přes náš internetový obchod, můžete v případech stanovených v čl. V. obchodních podmínek vrátit bez udání důvodů během zákonné 14ti denní lhůty od data jejich převzetí. S právem odstoupit od kupní smlouvy nelze spojit postih.
 

VÝROBKY MŮŽETE VRÁTIT TÍMTO ZPŮSOBEM: 

Vrácení na centrálu 

 • Vytiskněte a vyplňte formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění naleznete na faktuře.
 • Zboží uveďte do původního stavu (ideálně jej zabalte do původního obalu) a pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Na zásilku uveďte „Vrácení ve 14 dnech Fieldmann.cz“
 • Do zásilky vložte podepsané odstoupení od kupní smlouvy a fakturu.
 • Zboží zašlete na adresu (na této adrese není možné vrátit zboží osobně):
      FAST ČR, a.s.
      U Sanitasu 1621
      251 01 Říčany u Prahy

 

ČASTÉ DOTAZY

 Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy?
 

 • Pokud jste výrobek zakoupil v našem e-shopu www.fieldmann.cz jako spotřebitel máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.


Jak se počítá lhůta 14 dnů?
 

 • Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná se počítat následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.


 Musím vrátit zboží nepoužité a nepoškozené?
 

 • Výrobek může být vrácen použitý i částečně poškozen. V takovém případě máme právo snížit vrácenou částku o částku zohledňující snížení hodnoty z důvodu používání či poškození.
 • K vyplacení celé částky je potřeba zboží vrátit kompletní, tedy včetně příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. V případě, že se tak nestane, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.


Jaké dokumenty je potřeba doložit?
 

 • Při vrácení zboží je potřeba doložit prodejní doklad, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Je potřeba přiložit také vyplněný formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy. 


Do kdy vrátíme peníze?
 

 • Peníze budou poukázány na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od uplatnění odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo na centrálu (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.